Daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs

ilgstošās Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Laidze"

Ivonna Kļava

Biroja administratore

 • +371 202 873 53
 • sac.laidze@redcross.lv
 • "Skola", Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3280
Darba laiks

8.00 – 16.30

LSK Kurzemes komitejas Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centra Ilgstoša sociālā aprūpe un rehabilitācija tiek piedāvāta līdz 26 personām. 

Centra teritorijā atrodas zaļā zona ar pastaigu celiņiem, futbola laukumu.

Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu.
Institūcijas darbības mērķa īstenošanai izvirzīti sekojoši uzdevumi:
 • nodrošināt klientu ar dzīvojamo platību, kas iekārtota ar individuālajām vajadzībām atbilstošu aprīkojumu un inventāru;
 • apgādāt klientu ar veļu, apģērbu un apaviem un personīgās higiēnas priekšmetiem;
 • organizēt racionālu ēdināšanu, ņemot vērā katra klienta vecumu un veselības stāvokli;
 • nodrošināt klientiem neatliekamo medicīnisko palīdzību un viņu vajadzībām atbilstošu veselības aprūpi;
 • nodrošināt sociālās rehabilitācijas pasākumus atbilstoši katra klienta individuālajām vajadzībām, fiziskajam un garīgajam stāvoklim;
 • nodrošināt klientiem iespēju iesaistīties kultūras un sporta aktivitātēs, atbilstoši interesēm un veselības stāvoklim;
 • veicināt sociālo kontaktu veidošanu un saglabāšanu klientiem ar viņu tuviniekiem un sabiedrību;
 • nodrošināt klientiem pieeju informācijai par cilvēktiesību ievērošanu, izmaiņām likumdošanā, institūcijas darbību un citiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzējiem;
 • veikt pasākumus, lai nodrošinātu klientiem tiesības uz privāto dzīvi, dzīvojamās telpas un korespondences noslēpumu, personas neaizskaramību un citas cilvēka pamattiesības;
 • pēc klienta vēlēšanās nodrošināt ar garīgo aprūpi, atbilstoši konfesionālajai piederībai;
 • regulāri veikt pasākumus centra sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai un uzlabošanai.

PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA

Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas  pie pakalpojuma sniedzēja un iesniedz:

1.   iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;

2. ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīts(-i) funkcionālo traucējumu veids(-i) un akūtas infekcijas (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību. Izziņā papildus norāda rekomendācijas aprūpei un profilaksei;

3.   psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai (Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumu Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu”(attiecināms tikai uz personām ar garīga rakstura traucējumiem)

4.  invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumus sociālās aprūpes institūcijā vēlas saņemt persona ar invaliditāti.

Personas, kurām ir tiesības saņemt pašvaldības  vai valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes  un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, vēršas pašvaldības sociālajā dienestā, saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumu Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu”

SAMAKSA PAR SNIEGTAJIEM SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM

Klienta vai viņa apgādnieka pienākums ir samaksāt par saņemtajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem saskaņā ar  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu.

Klients vai viņa apgādnieks par saņemto pakalpojumu maksā atbilstoši noslēgtajam līgumam starp klientu vai viņa apgādnieku un sociālā pakalpojuma sniedzēju.

2003. gada 27. maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” nosaka kārtību, kādā klients maksā par pakalpojumu un kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta, ja klients vai viņa apgādnieks nespēj samaksāt par pakalpojumu.

Pakalpojumu maksa SAC ir 28.25 EUR/dienā.

Persona pati vai ar apgādnieka palīdzību apmaksā pakalpojuma saņemšanu, vēršas SAC „Stūrīši”. Vairāk informācija zvanot pa tālruni +371 20287353, vai sūtot uz e-pastu uz sac.laidze@redcross.lv

Dalies ar šo ziņu!
Skip to content