• 03/09/2015

Projekts noslēdzies 2016. gada 31. maijā. 

Eiropas Savienības projekts Nr. ECHO/SUB/2013/661043 PrepAGE
“Vecāka gadagājuma cilvēku sagatavotības uzlabošana rīcībai ārkārtas situācijās Eiropas Savienībā”

Projekta koordinators, galvenais partneris: biedrība „Austrijas Sarkanais Krusts”

Projekta partneri: Insbrukas universitāte, biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”, biedrība “Bulgārijas Sarkanais Krusts”, biedrība “Horvātijas Sarkanais Krusts”, biedrība “Lielbritānijas Sarkanais Krusts”

Projekta norises laiks: 04.2014. – 03.2016.

Pārskats: Kaut arī pastāv dažādas vadlīnijas un īpaši ieteikumi vecāka gadagājuma cilvēku sagatavošanai rīcībai ārkārtas situācijās, tomēr vēl aizvien daudzās valstīs ir nepietiekama izpratne par šiem jautājumiem. Vecāka gadagājuma cilvēki ir pakļauti papildus riskiem, tajā skaitā sociālai izolācijai, nepietiekamam atbalstam, ierobežotai spējai pārvietoties – tātad,  ir vairāk neaizsargāti krīzes un ārkārtas situācijās, kā piem., elektrības zuduma, plūdu gadījumos vai ekstrēmos laika apstākļos. Projekta “PrepAGE” īstenošana sniedz iespēju apzināt vajadzības un nepieciešamos pasākumus, ar kuru palīdzību tiktu uzlabota vecāka gadagājuma cilvēku sagatavošana un sasniegšana ārkārtas situācijās. Projekta īstenošanas laikā tiek vērtēti vecāka gadagājuma cilvēku resursi un to spējas, kā arī apkopoti veselības jomas, sociālās jomas un glābšanas dienestu ekspertu viedokļi un ieteikumi.

Mērķi un uzdevumi: Projekta PrepAGe mērķis ir ieviest īpašus nosacījumus attiecībā uz vecāka gadagājuma cilvēkiem katastrofu un ārkārtas situāciju sagatavotības un ārkārtas situāciju novēršanas programmās. Projekta partneru organizācijās un valstīs tiek pārskatīti šobrīd eksistējošie normatīvie dokumenti saistībā ar gatavību krīzes un ārkārtas situācijās un sagatavoti ieteikumi ar mērķi veiksmīgāk iesaistīt vecāka gadagājuma cilvēkus, kuri, iespējams, ir izolēti un dzīvo mājās vieni vai kuriem ir ierobežotas pārvietošanās iespējas.

Mērķa grupa: no vienas puses par ārkārtas situācijām un nelaimes gadījumiem atbildīgās amatpersonas un vietējā sabiedrība esošās situācijas analīzes veikšanai, un no otras puses –  vecāka gadagājuma cilvēki, veselības aprūpes un sociālie darbinieki, kā arī brīvprātīgie izpratnes veicināšanai un atbilstošai rīcībai ārkārtas situācijās.

Galvenās aktivitātes un sagaidāmie rezultāti: Katrā projekta dalībvalstī tiks organizēti kopienas vingrinājumi, lai izvērtētu esošo sagatavotības līmeni reaģēšanai katastrofu situācijās saistībā ar palīdzības sniegšanu vecāka gadagājuma cilvēkiem;
Tiks veikta esošo ārkārtas situāciju un nelaimes gadījumu organizatorisko procedūru adaptācija, iekļaujot mērķa grupas gatavības novērtēšanu;
Ņemot vērā labās prakses piemērus, katra projekta dalībvalsts izstrādās attiecīgās valsts rekomendācijas, kā arī tiks izstrādātas vienotas rekomendācijas visai Eiropas Savienībai;
Tiks izstrādātas vadlīnijas glābšanas dienestiem, kā plānot un organizēt rīcību ārkārtas situācijās, ievērojot vecāka gadagājuma cilvēku īpašās vajadzības;
Tiks sagatavots informatīvs materiāls vietējiem lēmumu pieņēmējiem un pašvaldību pārstāvjiem vecāka gadagājuma cilvēku informēšanai par rīcību ārkārtas situācijās.

Projekta mājaslapa: http://prepage.eu

Par projekta īstenošanu biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Agnese Trofimova, projekta vadītāja Latvijā, e-pasts: agnese.trofimova@redcross.lv , tālr.: +371 67686312.

 

Prepage "Vecāka gadagājuma cilvēku sagatavotības uzlabošana
rīcībai ārkārtas situācijās Eiropas Savienībā"

Apmācības Talsu novadā

2015. gada 3. septembrī LSK, starptautiska projekta PrepAGE ietvaros, organizēja apmācības reaģēšanai ārkārtas situācijās, kas notika Talsu novadā Laidzes pagastā, LSK Sociālās aprūpes centrā „Stūrīši”. Apmācību laikā tika simulēta ārkārtas situācija – meža ugunsgrēks netālu no aprūpes centra, kā rezultātā tika evakuēti 130 centra iedzīvotāji.

Apmācībās piedalījās Talsu novada domes pārstāvji, dalībnieki no glābšanas dienestiem – VUGD, NMPD, Valsts policija, Pašvaldības policija, Valsts meža dienests, Zemessardze, apsardzes firma „Tallcom” – un LSK sociālā centra darbinieki. Skatītāju vidū bija LR Labklājības ministrijas, RD Labklājības departamenta sociālo centru pārstāvji, tuvākās apkaimes iedzīvotāji, kā arī Igaunijas Sarkanā Krusta kolēģi.

Pēc apmācību praktiskās daļas, klātesošie vēroja paraugdemonstrējumus – kā pareizi lietot ugunsdzēšamos aparātus, kā sniegt pirmo palīdzību, kā arī uzklausīja LSK līdzšinējo pieredzi, informējot un sagatavojot sabiedrību ārkārtas situācijām.

Kā apmācību trešā daļa notika diskusija, lai izvērtētu apmācību gaitu, kā arī precizētu galvenos un aktuālos jautājumus, kas saistīti ar visiem glābšanas darbu posmiem. Tāpat, diskusiju laikā tika definētas vairākas rekomendācijas, lai turpmāk uzlabotu glābšanas darbu operativitāti un efektivitāti. Iegūtās rekomendācijas un ieteikumi no visām iesaistītajām pusēm tiks apkopoti visu projekta dalībvalstu starpā, izstrādājot kopējas Eiropas līmeņa rekomendācijas.

Eiropas Komisijas Humānās palīdzības un civilās aizsardzības programmas projekts PrepAGE “Vecāka gadu gājuma cilvēku sagatavotības uzlabošana rīcībai ārkārtas situācijās Eiropas Savienībā” tiek īstenots, sadarbībā ar Austrijas, Lielbritānijas, Bulgārijas un Horvātijas Sarkanā Krusta nacionālajām biedrībām un Insbrukas universitāti. Projekta mērķis ir ieviest īpašus nosacījumus attiecībā uz vecāka gadagājuma cilvēkiem katastrofu un ārkārtas situāciju gatavības un to novēršanas programmās. Projekta mērķa grupa ir atbildīgās amatpersonas un sabiedrības locekļi. Projekta ietvaros dalībvalstīs ir analizēti šobrīd spēkā esošie normatīvie dokumenti saistībā ar gatavību krīzes un ārkārtas situācijās, un tiks sagatavoti ieteikumi situācijas un sadarbības partneru koordinācijas uzlabošanai. 

Dalies ar šo ziņu!
Skip to content