LAtvijas sarkanā krusta

pamatprincipi

Humānisms – kas aicina sniegt cilvēkiem palīdzību bez diskriminācijas, starptautiskā un nacionālā mērogā cenšoties mazināt cilvēku ciešanas, kur vien tās pastāv. Kustības mērķis ir aizsargāt dzīvību un veselību un nodrošināt cieņu pret cilvēku, veicinot savstarpējo saprašanos, draudzību, sadarbību un pastāvīgu mieru starp cilvēkiem.

Objektivitāte – nediskriminējot uz nacionalitātes, rases, reliģiskās piederības, stāvokļa sabiedrībā vai politisko uzskatu pamata, cenšoties mazināt cilvēku ciešanas, vadoties tikai no viņu vajadzībām, priekšroku dodot tiem, kam palīdzība visvairāk nepieciešama.

Neitralitāte – nenostājoties nevienā karadarbības iesaistītā pusē un nepiedaloties politiskos, rasistiskos, reliģiskos vai ideoloģiskos strīdos.

Neatkarība – Sarkanā Krusta kustība ir neatkarīga un darbojas kā valsts palīgs humānās palīdzības jomā saskaņā ar attiecīgās valsts likumdošanu.

Brīvprātība – tā ir brīvprātīga palīdzības kustība, kuru nevada vēlme gūt materiālu labumu.

Vienotība – palīdzība ir pieejama ikvienam un tā tiek sniegta visā valsts teritorijā.

Visaptverošums – kustībā visām nacionālajām biedrībām ir vienāds statuss, atbildība un pienākums savstarpēji palīdzēt, aptverot visu pasauli.

latvijas sarkanā krusta

Pamatuzdevumi

Popularizēt starptautiskās humanitārās tiesības, kustības pamatprincipus, sadarboties ar valsts institūcijām, lai nodrošinātu starptautisko humanitāro tiesību ievērošanu un aizsargātu Sarkanā Krusta, Sarkanā Pusmēness un Sarkana Kristāla emblēmu.

Būt gataviem reaģēt ārkārtas situācijās, t.sk. bruņotos konfliktos- jomās, ko nosaka Ženēvas konvencijas, sniegtpalīdzību ikvienam cietušajam gan civiliedzīvotājiem, gan militārpersonai.

Apmācīt un iesaistīt iedzīvotājus pirmās palīdzības sniegšanā.

Attīstīt un sniegt palīdzību sociālajā un veselības veicināšanas jomā, sekmēt sociālo integrāciju un veselīgu dzīvesveidu.

Veicināt jauniešu iniciatīvu, līdzdalību lēmumu pieņemšanāun pilsoniskās sabiedrības veidošanā.

Nodrošināt LSK meklēšanas dienesta darbu.

Popularizēt bezatlīdzības asins donoru kustību.

Veicināt mūžizglītību visās iedzīvotāju vecuma un sociālajāsgrupās.

Citi uzdevumi atbilstoši LSK kongresa apstiprinātajai stratēģijai.

Sadarboties ar SSKSP kustības dalībniekiem.

Dalies ar šo ziņu!
Skip to content