Latvijas Sarkanais Krusts


Atvērto durvju diena atbalsta centrā "Ventiņmājā"
 Pēc astoņu mēnešu intensīvas darbošanās LSK Kurzemes komitejas daudzfunkcionālajā dienas centrā ” Ventiņmāja”, Ventspilī , Talsu ielā-39 ir noslēdzies Sabiedrības Integrācijas Fonda ( SIF) un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta( EEZ) projekts  Nevalstisko organizāciju  programmas atbalstam.
Projekta rezultātā Ventspils pilsētā ir izveidots un nodrošināts sociālās rehabilitācijas un atbalsta pakalpojumu kopums personām ar demenci, kuri ir vērsti uz personu ar demenci sociālo un funkcionālo prasmju uzlabošanu, iesaistot klientus dažādās nodarbībās – atmiņas trenēšanas, mākslas, mūzikas, rokdarbu, fizisko aktivitāšu, veselības un tematiskajās nodarbībās. Šo nodarbību vadīšanai projekta laikā tika piesaistīti 7 brīvprātīgie darbinieki. Nodarbību laikā uzsvars tika likts uz atmiņas trenēšanu, uzlabojot domāšanas ātrumu, asumu un koncentrēšanās spēju, tika vingrināta pirkstu sīkā motorika, kopumā apgūstot dažādas jaunas prasmes un nostiprinot jau esošās. 

        

Klienti varēja saņemt ārstnieciskās masāžas un piedalīties ārstnieciskās vingrošanas nodarbībās. Vienlaicīgi personām ar demenci un to ģimenes locekļiem tika sniegts psihosociālais atbalsts, mazināta sociālā izolētība un veicināta klientu savstarpējā sadarbība, sniegts atbalsts.  Kopumā 26 klientu ģimenes locekļi tikās ar demenci sirgstošo personu  atbalsta grupā.

Katru dienu centru vidēji apmeklēja 10-15 personas, savukārt klientu lietas iekārtotas 32 personām, bet sociālā darbinieka konsultācijas par  dažādiem jautājumiem saistībā ar demences slimnieka ikdienu, saņēmušas apmēram 100 personas, tai skaitā personu ar demenci ģimenes locekļi. Tika organizēts atvērto durvju dienas pasākums, kurā piedalījās 33 dalībnieki tai skaitā klienti, brīvprātīgie darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji, pašvaldības pārstāvji un sadarbības partneri, kuriem tika sniegta informācija par dienas centra pakalpojumiem. 

Projektu sadarbojoties īstenoja biedrība „Sabiedrības Integrācijas fonds” un LSK Kurzemes komiteja.      Projektam noslēdzoties dienas centrs personām ar demenci „Ventiņmājā” turpina darboties, bet to finansē biedrības Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komiteja.
 

Atvērto durvju dienadaudzfunkcionālajā ģimenes atbalsta centrā "Ventiņmāja”
 
Jau teju pusgadu daudzfunkcionālajā ģimenes atbalsta centrā "Ventiņmāja", Ventspilī, Talsu ielā 39 ik darba dienu pulcējas ar demenci sirgstoši ļaudis un to tuvinieki, lai ar dažādām metodēm rehabilitētu un integrētu ar demenci  sirgstošos sociālajā vidē. Šā gada 17.decembrī no plkst. 12.00-14.00 ikviens ir aicināts iegriezties daudzfunkcionālajā ģimenes atbalsta centrā "Ventiņmāja", Ventspilī, Talsu ielā 39, uz atvērto durvju dienu, lai  iepazītos ar dienas centra pakalpojumu saturu, atskatītos uz paveikto un ieskicētu nākotnes plānus.
 
 Pieaugot iedzīvotāju vidējam dzīves ilgumam, diemžēl palielinās ar vecumu saistīto saslimšanu skaits. Bieži saslimšana skar ne tikai ķermeni, ierobežojot kustību iespējas, bet arī prātu-izraisot izmaiņas smadzeņu darbībā. Demence , tās dažādajās formās, ir visizplatītākā ar vecumu saistītā smadzeņu slimība, kas ir progresējoša un pasliktina personas spēju normāli funkcionēt. Demence ietekmē atmiņu, spriešanas spēju, intelektu, sociālās prasmes un emocionālās reakcijas.
 
Projekts „Atstumtības riska mazināšana personām ar demenci” tiek īstenots sadarbojotiesLatvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komitejai un biedrībai „Integrācijas Inkubators”  pateicoties Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta( EEZ) un  Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) projektu atbalstam Nevalstisko organizāciju  programmai.

Atbalsta grupa cilvēku ar demenci tuviniekiem
Lai veicinātu personu ar demenci rehabilitāciju un integrāciju sociālajā vidē uzturot, attīstot vai atjaunojot laika gaitā zudušās sociālās un funkcionālās prasmes un sniegtu psiholoģisko atbalstu, ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta( EEZ) un  Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) projektu atbalstu Nevalstisko organizāciju  programmai, Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komiteja sadarbībā ar biedrību „Integrācijas Inkubators”    Ventspilī īsteno projektu „Atstumtības riska mazināšana personām ar demenci”.

 Viens no Dienas centra personām ar demenci uzdevumiem ir paplašināt to ģimeņu resursus, kurās ir personas ar demenci, iesaistot ģimeņu locekļus minēto personu atbalsta sistēmā. Tāpēcprojektā tiek uzsākta jaunu sešu nodarbību ciklu aktivitāte: apmācības demento klientu ģimenes locekļiem. Nodarbībās tiks sniegtas zināšanas par demences izpausmes formām, izmaiņām kognitīvos procesos, saskarsmes īpatnībām ar dementiem klientiem, kā arī piedāvāts apgūt iemaņas dažādu emocionālo stāvokļu identificēšanā , lai  radītu priekšstatu par iespējām palīdzēt sev.  Līdztekus informācijai par minēto saslimšanu, klientu ģimenes locekļiem būs iespējams saņemt psiholoģisko atbalstu. Aicinām personas, kuras ikdienā ir novērojušas demences izpausmes pie saviem ģimenes locekļiem uz nākamo nodarbību Ventspilī, Talsu ielā 39, LSK Kurzemes komitejas sociālo pakalpojumu centrā „Ventiņmāja”6. novembrī, laikā  no plkst. 17.30-19.30.
Projekts tiek īstenots laika posmāno 2014. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 28. februārim un tā  kopējais finansējums ir 21 750 EUR, no kura 19 575,10 EUR ir   finanšu līdzekļi no EEZ un SIF, bet  1075,00 EUR pašu projekta īstenotāju līdzfinansējums. Savukārt kopš 2014.gada 1.augusta projekta realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu 1100.01 EUR apmērā piešķīrusi Ventspils pilsētas pašvaldība.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

LSK Kurzemes komitejas dienas centra "Ventiņmāja" apmeklētāji dodas ciemos uz dienas centru "Ozolaine"Ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta( EEZ) un  Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) projektu atbalstu Nevalstisko organizāciju  programmai, Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komiteja sadarbībā ar biedrību „Integrācijas Inkubators”  laikā no 1.07.2014. līdz 28.02.2015.  Ventspilī īsteno projektu „Atstumtības riska mazināšana personām ar demenci
”.
Projekta mērķis ir nodrošināt sociālās rehabilitācijas un atbalsta pakalpojumu kopumu Ventspils pilsētā un novadā dzīvojošām personām ar demenci, veicinot šo personu rehabilitāciju un integrāciju sociālajā vidē.
Kā daļa no klientu ikdienas kativitātēm bija arī šis brauciens uz Rīgu, lai satiktos ar Dienas centra cilvēkiem ar demenci "Ozolaine" klientiem.
 Rīts sākās ar rosīgu kopā sanākšanu, lai izvēlētos labākās vietas Ventspils Naftas Termināļa piešķirtajā autobusā un dotos ciemoties uz galvaspilsētu. Daudziem  Ventspils dienas centra klientiem, šī bija īpaša diena, jo nereti pēdējā reize, kad būts izbraukumā un galvaspilsētā jau ir visai senā pagātnē.
"Ozolaines" ļaudis ciemiņus sagaidījā ar siltām pusdienām, kam sekoja lustīga sadziedāšanās. Lielā cieņā bija visiem zināmās jaunībā dziedātās dziesmas, daudzas no tām arī krievu valodā. Pacilāti, ar jauniem iespaidiem, dienas centra "Ventiņmāja" klienti pievakarē atgriezās mājās, lai sākoties jaunai dienai atkal sanāktu kopā. Savukārt, Ventspils dienas centra darbiniekiem un brīvprātīgajiem, bija iespēja apmainīties pieredzēm un pavērot darbu līdzīgā centrā Rīgas pilsētā.