Latvijas Sarkanais Krusts


Stūrīši
 
Anita Boitmane
Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts"
SAC "Stūrīši" direktoreLāsma Šnēfelde
SAC "Stūrīši" Sociālais darbinieks
 
Velta Kurenkova
Vecākā medicīnas māsa
 
SAC "Stūrīši", Laidzes pagasts, Talsu novads, LV - 3280
Koordinātas:
 57°14'41.3"N 22°39'14.0"E

e-pasts: sac.sturisi@redcross.lv
+371 632 37736
Sestdienās, svētdienās

SAC "Stūrīši" informācijas centrs
+371 632 37738
Atjaunots senais Leprazorija komplekss, lai vēl 35 klienti rastu mājvietu
Pastāvot nemainīgi lielam pieprasījumam pēc iespējas uzturēties ilgstošās sociālās aprūpes centrā, Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komiteja ir renovējusi  senāko  bijušā Talsu leprazorija slimnīcas daļu, kur pēc lepras slimnieku skaita samazināšanās, darbojās Talsu slimnīcas narkoloģijas nodaļa.

Renovētajā centra daļā  varēs vēl 35 pensijas vecuma  un pilngadīgās personas ar invaliditāti  saņemt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.  Senās telpas ir ieguvušas mūsdienīgus un košus vaibstus, līdztekus  kā atsauci uz šīs vietas kultūrvēsturisko mantojumu, saglabājot ar seno PSRS laikā gleznoto sienas gleznojumu tā laika stilistikā un tematikā. Atjaunotā korpusa iemītnieki varēs mitināties mājīgās nelielās istabiņās, kur katrai ar  atšķirīgu sienu krāsojumu ir panākta īpaša noskaņa.

Būvdarbus veica SIA „Ertekss”, sadarbībā ar mākslinieci E. Blumbah
u.


 
 

 
Ilglaicīgā sociālā aprūpe un rehabilitācija institūcijā- SAC „Stūrīši„

Latvijas Sarkanā Krusta sociālās aprūpes centrs ( turpmāk tekstā - SAC) „Stūrīši” tika atklāts 2008. gada oktobrī  bijušā Talsu rajona Laidzes pagasta „Stūrīšos”(5km no Talsu pilsētas). Centrs atrodas 18. gs. izveidotā Mācītājmuižas un Leprazorija kompleksā. Centrs atrodas  īpaši gleznainā un skaistā vietā.

SAC „Stūrīši” sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pensijas vecuma personām un pilngadīgām personām ar invaliditāti.

Centra teritorijā atrodas zaļā zona ar pastaigu celiņiem, soliņiem, lapenēm, futbola laukumu un vēsturisku baznīcu. Centrs paredzēts līdz 135 iemītniekiem. Iespējams dzīvot vienvietīgās, divvietīgās un četrvietīgās istabiņās.

Par centra iemītniekiem ikdienā rūpējas speciālisti:
 • ģimenes ārsts
 • psihiatrs
 • medicīnas māsa
 • sociālais darbinieks
 • sociālais aprūpētājs
 • sociālais rehabilitētājs
Centrā diennakts aprūpi nodrošina 2 aprūpētāji un uzraudzību nodrošina drošības speciālists/sanitārs. Centrā pieejami tehniskie palīglīdzekļi, kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai: funkcionālās gultas, personiskās aprūpes palīgierīces, balsta palīgierīces, ratiņkrēsli.
Katram centra iemītniekam tiek izstrādāts individuāls sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes plāns. Sociālā darba speciālisti novērtē katra iemītnieka spējas pašam rūpēties par savu labklājību un veikt ikdienas dzīvē nepieciešamās darbības.
Centra iemītniekiem, atkarībā no viņu spējām un vēlmēm, ir iespēja veikt dažādas brīvā laika aktivitātes:
 • Apmeklēt brīvā laika pavadīšanas centru- gaisa hokejs, galda teniss ,novuss, trenažieri, viesmākslinieku uzstāšanās, izglītojošas lekcijas;
 • Apmeklēt baznīcu, dažādu konfesiju dievkalpojumus;
 • Apmeklēt kino, muzejus, teātri, koncertus, doties  ekskursijās;
 • Piedalīties sporta spēlēs, mini futbola sacensībās;
 • Apmeklēt datorklasi un izmantot interneta pieslēgumu;
 • Apmeklēt lasītavu, bibliotēku;
 • Spēlēt teātri;
 • Apmeklēt radošās,  latviešu valodas un  matemātikas nodarbības;
 • Piedalīties centra organizētajos pasākumos:  svētku svinēšana, dejas;
Šobrīd notiek SAC paplašināšanas darbi, lai jau 2014. gada nogalē piedāvātu  gaišas un mājīgas telpas vēl 35 iemītniekiem.

Dokumetācija , lai iestātos SAC „Stūrīši”:

Bez maksas, pārejot pilnīgā valsts apgādībā -Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem

Pakalpojuma saņemšanas kārtību nosaka 21.04.2008. MK noteikumi Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” ( http://likumi.lv/doc.php?id=174327 )
Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības, kurā reģistrēta personas dzīvesvieta, sociālajā dienestā un iesniedz:
 1. iesniegumu, kur norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
 2. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli ar norādītu funkcionālo spēju traucējuma smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju ( plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekciju slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību;
 3. psihiatra atzinumu par speciālo ( psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem ( noteikumu Nr.288 1. pielikums);
 4. invaliditāti apliecinoša dokumenta ( invalīda apliecības) kopiju;
Sociālās integrācijas valsts aģentūra, pēc personas dokumentu saņemšanas, izskata to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un pieņem lēmumu, iekļaujot  pakalpojumu saņēmēju rindā un turpmāk koordinējot pakalpojuma piešķiršanas procesu.

Par pilnu (21.95 EUR/ dienā) vai daļēju maksu – jebkura persona, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un vēlas saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā.

1) Pati vai ar apgādnieka palīdzību apmaksā pakalpojuma saņemšanu, vēršas SAC „Stūrīši” katru darba dienu no 08.00 līdz 16.30, zvanot pa tālruni +371 63237736, vai sūtot uz e-pastu: sac.sturisi@redcross.lv
2) Ja persona pati nespēj pilnībā apmaksāt pakalpojumu un tai nav apgādnieku, vēršas ar iesniegumu savas pašvaldības sociālajā dienestā, lai vienotos par nepieciešamās pakalpojuma apmaksas starpības segšanu.